Statut

Statut

STATUT
KOŁA NAUKOWEGO Pro Futuro

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Koła  w dniu 15 października 2010 roku.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Tworzy się Koło Naukowe Pro Futuro przy Katedrze Zarządzania Ochroną Środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwane dalej „Kołem”.

§ 2.

Siedzibą Koła jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zwany dalej „Uczelnią”.

§ 3.

Koło ma prawo do korzystania z własnego logo, pieczęci, godła Uczelni oraz serwera Uczelni.

§ 4.

Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów Uczelni i jej pracowników.

§ 5.

Koło działa zgodnie ze Statutem Koła, Regulaminem Koła, Uchwałami Organów Koła i innymi przepisami prawa.

Rozdział II
Cele Koła i metody działania

Cele Koła

§ 6.

Celem Koła jest:
1. Zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia związanych ze zrównoważonym rozwojem.
2. Propagowanie zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju.
3. Nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym zakresie i charakterze działań.
4. Inspirowanie młodych ludzi do podejmowania wyzwań i partycypacji w przedsięwzięciach na rzecz społeczności krajowej i zagranicznej.
5. Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych zagadnieniom zrównoważonego rozwoju związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
6. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również udział w badaniach realizowanych przez pracowników katedry (opiekuna Koła).
7. Współpraca z organizacjami i kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych uczelni w kraju i za granicą.
8. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w kwestiach związanych z planowaniem i programowaniem zrównoważonego rozwoju.

Metody działania

§7.

Koło realizuje cele poprzez:
1. Cykliczne spotkania Członków,
2. Współpracę merytoryczną z Katedrą Zarządzania Ochroną Środowiska,
3. Uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach panelowych, seminariach, wykładach, konkursach, etc.,
4. Organizowanie konferencji, dyskusji panelowych, seminariów, wykładów etc.,
5. Prowadzenie działalności badawczej.
6. Współprace z innymi podmiotami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III
Członkowie

Nabycie Członkostwa

§8.

Członkiem może być student oraz absolwent Uczelni, który popiera cele koła oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji jego celów.

§9.

Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Koła jest założenie pisemnej deklaracji członkowskiej.
Prawa członka.

§10.

Każdemu Członkowi Koła przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Organów Koła,
2. Prawo udziału we wszystkich działaniach będących przedmiotem pracy Koła,
3. Prawo zgłaszania wniosków i zapytań do organów Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła.

§11.

Każdy Członek Koła jest zobowiązany:
1. Brać czynny udział w pracach Koła,
2. Przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał Organów Koła,
3. Dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę.

Utrata członkostwa

§12.

Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2. Wykluczenia w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Koła
w przypadku nie przestrzegania Statutu.

Rozdział IV
Organy Koła

§13.

Organami Koła są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Koła,
2. Zarząd Koła,
3. Opiekun Koła.

§14.

Walne Zgromadzenie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie Statutu i Regulaminu oraz ich nowelizacji,
2. Wybór Członków Zarządu Koła,
3. Rozpatrywanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu Koła oraz udzielanie absolutorium,
4. Zatwierdzanie planu pracy Koła,
5. Rozwiązanie Koła.

§15.

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§16.

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu Koła, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim.

§17.

W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zarządu, Walne Zgromadzenie zwołuje niezwłocznie Opiekun Koła.

§18.

Każdemu członkowi przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

§19.

Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Koła są tajne i odbywają się w formie pisemnej.

Zarząd Koła

§20.

Zarząd jest władzą wykonawcza Koła.

§21.

W skład Zarządu Koła wchodzą:
1. Przewodniczący Koła,
2. Wiceprzewodniczący Koła,
3. Sekretarz Koła.

§22.

Do obowiązków Zarządu należy:
1. Organizowanie i zarządzanie pracą Koła we współpracy z Opiekunem Koła,
2. Reprezentowanie Koła wobec Uczelni,
3. Reprezentowanie Koła w kraju i za granicą,
4. Wdrażanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów bieżącej działalności i spotkań Koła oraz koordynowanie wszystkich działań Koła,
6. Prowadzenie gospodarki finansowej Koła oraz dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi na działalność Koła zgodnie z ich przeznaczeniem,
7. Składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła.
8. Organizowanie wyborów do Zarządu Koła,
9. Przyjmowanie nowych członków Koła.

§23.

Wyboru Członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Koła na początku każdego roku akademickiego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§24.

Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd Koła. Decyzję tą podejmuje kwalifikowaną większością głosów.

Opiekun Koła
§25.

Opiekunem koła jest pracownik naukowy Uczelni.

§26.

Do obowiązków Opiekuna Koła należy:
1. Wspieranie Koła w jego statutowej działalności,
2. Sprawowanie merytorycznej kontroli nad zgromadzeniami będącymi przedmiotem pracy Koła,
3. Reprezentowanie Koła na Uczelni i poza nią,
4. Głos rozstrzygający w przypadku impasu,
5. Zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła,
6. Rozstrzyganie sporów członkowskich,
7. Sprawowanie kontroli finansowej.

Rozdział V
Środki finansowe

§27.

Środki finansowe Koła obejmują:
1. Środki oddane do dyspozycji Koła przez Uczelnię,
2. Darowizny osób prawnych i fizycznych,
3. Środki uzyskane w wyniku działalności Koła i przekazane na konto Uniwersytetu Ekonomicznego na podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny
z innymi podmiotami.

§28.

Koło zobowiązane jest do rozliczania się z Uczelnią ze środków finansowych, poprzez składanie władzom Uczelni sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków przynajmniej raz na semestr.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§29.

Zmiana Statutu może nastąpić na Walnym Zgromadzenie Członków.

§30.

Zmiany przyjmuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów.

§31.

Dla ważności uchwalonych przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu wymagana jest akceptacja J.M. Rektora Uczelni.

§32.

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w głosowaniu jawnym większością głosów, kwalifikowaną większością.

§33.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję odnośnie przeznaczenia środków finansowych Koła. Decyzje ta następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.

§34.

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Kół Naukowych przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach po wcześniejszym jego uchwaleniu przez Ogólne Zgromadzenie Członków Koła i akceptacji Opiekunów Koła.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>